Promocja kończy się się:

30 czerwca 2021

Zobacz Nagrody
Produkty Dahua

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub nagród

Informacja marketingowa

PREZENTY MARZEŃ

za zakupy produktów DAHUA!

Regulamin

Jesteś już klientem iVolty?

Jeszcze nie? To czas najwyższy do nas dołączyć!

Argumenty? Proszę bardzo - jeżeli kupisz u nas produkty Dahua za minimalną kwotę 500zł, otrzymasz wyjątkowy prezent! Nie czekaj - zarejestruj się na naszej stronie i wygrywaj nagrody!

Latarka

VOHDX172

Kamera Multi-HD typu bulet

Kask BHP

Power Bank 20 000mAh

Zrób zakupy za

min. 500zł netto

Zrób zakupy za

min. 1000zł netto

Zrób zakupy za

min. 1500zł netto

Softshell

Głośnik JBL

Prezent Marzeń 1 o wartości 800zł

Zrób zakupy za

min. 2 000zł netto

Zrób zakupy za

min. 5 000zł netto

Zrób zakupy za

min. 10 000zł netto

Prezent Marzeń 2 o wartości 1250zł

Prezent Marzeń 3 o wartości 2000zł

Prezent Marzeń 4 o wartości 3000zł

Zrób zakupy za

min. 15 000zł netto

Zrób zakupy za

min. 25 000zł netto

Zrób zakupy za

min. 40 000zł netto

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.


„PREZENTY MARZEŃ za zakupy produktów DAHUA!"


§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. W Promocji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą hurtową lub detaliczną urządzeń systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 15.03.2020 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli Nagród lub puli produktów Dahua. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny pod adresem: http://promo.ivolta.pl/dahua. Uczestnik rozpoczyna udział w promocji z datą wypełnienia formularza rejestracyjnego.


b. dokonywanie zakupów urządzeń marki Dahua w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta, w okresie trwania Promocji. Aktualna lista produktów Dahua będzie dostępna w okresie trwania promocji pod adresem: https://ivolta.pl/all/?fltr%5Bq%5D=dahua

3.

§3. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do Nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jej warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów Dahua, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu za minimalne wartości podane w poniższej tabeli, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może zakupić wybraną Nagrodę podaną w tabeli w cenie 1zł. netto.

a. W przypadku Nagród o numerach 1-5 Uczestnik może wziąć udział w Promocji jeden raz w każdym miesiącu obowiązywania Promocji.


b. W przypadku Nagród o numerach 6-9 „Prezent Marzeń” Uczestnik:


- ma prawo wyboru Nagrody w momencie osiągnięcia min. wartości zakupów określenie w powyższej tabeli. W tym przypadku Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie w trakcie obowiązywania Promocji jednakże nie częściej niż jeden raz w każdym miesiącu jej obowiązywania, lub

- ma prawo wyboru Nagrody po zakończeniu okresu Promocji – wówczas pod uwagę będą brane zakupy zrealizowane podczas całego okresu trwania Promocji

4. W przypadku wyboru przez Uczestnika Nagrody „Prezent Marzeń” (numery od 6 do 9 powyższej tabeli), Uczestnik decyduje o Nagrodzie jaką chciałby otrzymać za wzięcie udziału w Promocji przesyłając do Organizatora link do strony internetowej DOWOLNEGO sklepu internetowego działającego na terenie Polski.

W uzasadnionym przypadku organizator ma prawo odmowy realizacji nagrody wybranej przez Uczestnika. Rodzaj i typ Nagrody zostanie w tym przypadku ustalony między Uczestnikiem a Organizatorem indywidulanie.


5. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zakupione produkty oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o.


6. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne o podobnej wartości pieniężnej i funkcjonalnej w przypadku wyczerpania pierwotnej puli Nagród.


7. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 


9. Produkty kupione podczas trwania promocji i do niej zaliczane nie podlegają zwrotowi po odebraniu nagrody.