Promocja kończy się:

31 października 2021

Zobacz Nagrody
Produkty Dahua

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów lub nagród

Informacja marketingowa

Otrzymaj CASHBACK za zakupy produktów DAHUA!

Regulamin

W naszej nowej promocji czeka na Was moc kart podarunkowych, które wykorzystacie w pracy i w domu. Aby je otrzymać, wystarczy kupić u nas produkty firmy Dahua za minimum 2000 zł.


Nie czekaj - zarejestruj się na naszej stronie i wygrywaj nagrody!

KARTY PODARUNKOWE

Karta Podarunkowa

MediaMarkt o wartości 100zł

VOHDX172

Kamera Multi-HD typu bulet

Karta o wartości 100 zł już przy zakupie 2000zł netto

Karta o wartości 200 zł już przy zakupie 4000zł netto

Karta o wartości 500 zł już przy zakupie 8000zł netto

Karta Podarunkowa

MediaMarkt o wartości 200zł

Karta Podarunkowa

MediaMarkt o wartości 500zł

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.


Otrzymaj CASHBACK za zakupy produktów DAHUA!


§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. W Promocji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą hurtową lub detaliczną urządzeń systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli Nagród lub puli produktów Dahua. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny pod adresem: http://promo.ivolta.pl/dahua-cashback. Uczestnik rozpoczyna udział w promocji z datą wypełnienia formularza rejestracyjnego.


b. dokonywanie zakupów urządzeń marki Dahua w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta, w okresie trwania Promocji. Aktualna lista produktów Dahua będzie dostępna w okresie trwania promocji pod adresem: https://ivolta.pl/all/?fltr%5Bq%5D=dahua

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie trwania Promocji.


Są dostępne dwa sposoby rozliczenia uczestnictwa:

§3. Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do Nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.ivolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jej warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.


4. Uczestnik ma obowiązek odebrania nagrody w formie karty podarunkowej, do 30 dni roboczych od poinformowania jego przez opiekuna handlowego. Po przekroczeniu terminu 30 dni roboczych, nagroda zostaje unieważniona.


5. Karty podarunkowe do sieci sklepów MediaMarkt są ważne do 31.12.2021.

2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów Dahua, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu za minimalne wartości podane w poniższej tabeli może otrzymać przedpłaconą kartę podarunkową MediaMarkt o kwocie wynikającej z poniższej tabeli :

a. Uczestnik dokonuje zakupów do dnia zakończenia Promocji. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od 13 września 2021 do 31 października 2021 jeśli rejestracja nastąpiła we wrześniu 2021r lub od 1 października do 31 października 2021 jeśli rejestracja nastąpiła w październiku 2021r


b. Uczestnik podejmuje decyzję o rozliczeniu zakupów w dowolnym dniu po osiągnięciu danego progu uprawniającego do odbioru nagrody. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od pierwszego dnia danego miesiąca w którym nastąpiła rejestracja Uczestnika do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu uczestnictwa w Promocji.

4. Wymieniona w punkcie 3 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zamówiony towar oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o.


5. Odbiór nagrody następuje na podstawie potwierdzenia odbioru podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika Promocji.


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.


8. Produkty kupione podczas trwania promocji i do niej zaliczane nie podlegają zwrotowi po odebraniu nagrody.