Volta rozdaje prezenty! Zarejestruj się w promocji i wygrywaj super nagrody.

Zobacz Regulamin
Zobacz Ofertę

Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegółowe warunki promocji dostępne w Regulaminie.

Sezon instalacyjny w pełni, a my dbamy o to, żebyście zawsze korzystali ze sprzętu najlepszej jakości.


Kupuj w sklepie stacjonarnym lub na iVolta.pl i wybierz jedną z 3 nagród: karty paliwowe Orlen, karty podarunkowe Allegro, lub Vouchery na magiczne chwile.

Zarejestruj się już teraz i weź udział w promocji Volta z Dahua.

Sprawdź nagrody, które na Ciebie czekają:

1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:


a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez aktywację i akceptację niniejszego regulaminu.


b. dokonanie w okresie trwania promocji zakupów urządzeń DAHUA w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta.


2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów o których mowa w punkcie 1b niniejszego paragrafu, na wartość netto zgodnie z tabelą poniżej, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może otrzymać jedną z Nagród do wyboru z listy poniżej


- karta podarunkowa (paliwowa) ORLEN

- karta podarunkowa Allegro

- voucher na magiczne chwile


o wartości brutto wynikającej z poniższej tabeli:

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród.

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 020 000,00 zł; NIP: 5211367444; REGON: 010829096


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń. W Promocji nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą hurtową lub detaliczną urządzeń systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 1.02.2023 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji o czym poinformuje na swojej stronie www.ivolta.pl

§1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.

§3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące promocji można przesyłać do Volta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 94, 02 – 230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Promocja "Kup sprzęt Dahua i odbieraj Nagrody!"


2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Volta.


3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Volta w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik otrzyma od Volta odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.


4. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawa Uczestnika wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego.


5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Volta nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

1. Administratorem Danych uczestników promocji jest Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, dalej zwana również: Volta


2. Z Administratorem uczestnik może się skontaktować:"Volta rozdaje prezenty. Zarejestruj się w promocji i wygrywaj super nagrody."

§5 Postanowienia końcowe.

Regulamin Promocji

2.1 Wybór rodzaju nagrody jest dokonywany przez Uczestnika podczas rejestracji i jest to wybór ostateczny.


3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie trwania Promocji.


4 Uczestnik dokonuje zakupów do dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego Promocji. Wartość zakupów jest naliczana od 1 lutego 2023 do dnia 31 marca 2023r Po zakończenie danego okresu promocji oraz po osiągnięciu wymaganych progów wartości zakupu, Uczestnik ma prawo otrzymać wcześniej wybraną Nagrodę wymienioną w punkcie &2 pkt 2.


5. Wymieniona w punkcie 2 Nagroda będzie przekazane osobiście przez przedstawiciela Organizatora lub może być odebrana osobiście przez Uczestnika w wybranym oddziale Organizatora w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Każde przekazanie Nagrody musi być potwierdzone pisemnym potwierdzeniem odbioru. Do celów rozliczeniowych będę brane pod uwagę wyłącznie faktury za zakupy opłacone zgodnie ze wskazanym na fakturze terminem płatności wystawione w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów Dahua w pełnym okresie trwania promocji.


7. Warunkiem przyznania Nagrody Uczestnikowi jest brak przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o..


8. Realizacja Voucherów na magiczne chwile odbywa się poprzez stronę katalogmarzen.pl/pl/k/volta zgodnie z Regulaminem znajdującym się pod adresem katalogmarzen.pl/pl/regulamin


9. Wymienione karty podarunkowe i vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.


10. Vouchery na magiczne chwile uzyskane w poniższej promocji można łączyć z Voucherami na magiczne chwile, jakie Uczestnik zdobędzie w innych promocjach organizowanych przez Volta sp. z o.o.


11. Nagroda niewydana w promocji z przyczyn niezależnych od Volta bądź taka, co do których Uczestnik promocji utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Volta i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi.


12. Od chwili przyznania vouchera Uczestnik nie może dokonać zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji

1 . pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa


2. przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.volta.com.pl/


3. pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl


4. telefonicznie pod numerem: 22 572 90 20

3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnik może także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Volta pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl


4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie:

1. W związku z zawarciem umowy lub dokonaniem zakupu i uczestnictwem w konkursie;


2. obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej


3. tzw. prawnie uzasadnionych interesów Volta sp. z o.o. wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji osób uczestniczących w konkursie lub ewentualnych roszczeń przysługujących Volta sp. z o.o. i w stosunku do Volta sp. z o.o. oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Volta sp. z o.o., a także w celach kontaktowych


4. wyrażonej zgody w związku z udziałem w promocji „Zrób zakupy produktów Dahua i Seagate i korzystaj z Programu Partnerskiego „Vouchery na magiczne chwile” organizowany przez Volta sp. z o.o.


5. wyrażonej zgody w przypadku jej udzielenia na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną lub wykonywania połączeń telefonicznych w celach handlowych na wskazany numer telefonu, a także dla realizacji zamówionych usług

5. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, acz konieczne do wzięcia udziału konkursie.


6. Podanie pozostałych danych jak e-mail lub numer telefonu jest również dobrowolne. Brak ich podania może natomiast uniemożliwić Volta realizację niektórych z powyżej wskazanych celów, w tym wydłużyć czas dotarcia kierowanych do uczestników komunikatów, gdyż wówczas cała korespondencja będzie prowadzona listownie.


7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach konkursowych, dokonania rozliczeń finansowych, celach kontaktowych, w celu archiwizacji dokumentacji związanej z udziałem w konkursie oraz w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a w przypadku wyrażonej zgody również w celach marketingu prowadzonego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefonicznie).Dane Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


8. Dane Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, bądź jest to prawnie uzasadniony interes Volta lub podmiotu trzeciego lub gdy udzielisz na to zgodę.


9. Odbiorcami Danych Uczestników osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracuje Volta sp. z o.o.: dostawcy usług informatycznych, banki, urzędy skarbowe, podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz ubezpieczenie roszczeń i zobowiązań finansowych, wierzyciele, Biura Informacji Kredytowej, w tym rejestry dłużników, audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie. W niektórych sytuacjach Volta ma prawo przekazać Dane Uczestników do innego państwa, jeśli będzie to konieczne.. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz poszanowania prywatności Uczestników, Volta podejmie niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa.


10. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a w sytuacji zawarcia umowy -niezbędny do wykonania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących VOLTA sp. z o.o. i w stosunku do VOLTA sp. z o.o. z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów VOLTA sp. z o.o.


11. W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez VOLTA sp. z o.o., Volta będzie przechowywać dane Uczestników do momentu wniesienia przez sprzeciwu, lub wycofania udzielonej zgody.


12. Dane Uczestników Volta będzie przetwarzał w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


13. W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz prawo dostępu do treści danych uczestników i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


14. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


15. Uczestnicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z powyższych praw uczestnik powinien skontaktować się z Volta lub Inspektorem Ochrony Danych Volta w powyżej wskazany sposób (dane kontaktowe w pkt I).


16. Zgłoszenia Uczestników będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez Volta sp. z o.o. zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie 90 dni.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

§4 Dane Osobowe