Kup sprzęt Hikvision i odbieraj Prezenty Marzeń!

Zobacz Regulamin
Zobacz Ofertę

Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Szczegółowe warunki promocji możecie się zapoznać w Regulaminie

Prezenty Marzeń - wszystko to czeka na Ciebie w naszej nowej akcji promocyjnej.

Wystarczy, że odwiedzisz nas na iVolta i kupisz produkty Hikvision lub Pyronix na kwotę minimum 5000 zł netto.

Zarejestruj się RAZ, bierz udział we wszystkich promocjach iVolta.

Zarejestruj się

Jeśli już się zarejestrowałeś wystarczy, że promocję aktywujesz na stronie prezentów marzeń.

Sprawdź nagrody marzeń które na Ciebie czekają:

Regulamin Promocji

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród.

a. zgłoszenie chęci udziału w Promocji poprzez aktywację i akceptację niniejszego regulaminu (https://promo.ivolta.pl/katalogmarzen). Uwaga! Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja w Programie Partnerskim „Prezenty Marzeń”. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: www.promo.ivolta.pl/katalogmarzen


b. dokonanie w okresie trwania promocji zakupów urządzeń HIKVISION oraz PYRONIX w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta.


2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów o których mowa w punkcie 1b niniejszego paragrafu, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może otrzymać jeden Voucher uprawniający do wykorzystania wartości Vouchera na nagrody dostępne w katalogu Prezenty Marzeń (link do strony) o wartości brutto wynikającej z poniższej tabeli:

1.Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 020 000,00 zł; NIP: 5211367444; REGON: 010829096


2.Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (w tym także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) (zwani dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń.


3.Czas trwania Promocji ustala się na okres od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r.


4.Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji o czym poinformuje na swojej stronie www.ivolta.pl

§1. Postanowienia ogólne.

Warunkiem wzięcia udziału z promocji jest:

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie trwania Promocji.


4 Uczestnik dokonuje zakupów do dnia zakończenia Promocji. Wartość zakupów jest naliczana od 1 sierpnia 2022 do dnia 30 września 2022r. Po zakończenie promocji oraz po osiągnięciu wymaganych progów zakupowych Uczestnik ma prawo otrzymać Voucher do wykorzystania na nagrody dostępne w Katalogu Prezenty Marzeń.


5. Wymieniona w punkcie 2 Nagroda będzie wysłana Uczestnikowi na wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail w terminach określonych w promocjach lub przekazane osobiście przez przedstawiciela Organizatora. Do celów rozliczeniowych będę brane pod uwagę wyłącznie faktury za zakupy opłacone zgodnie ze wskazanym na fakturze terminem płatności wystawione w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów HIKVISION oraz Pyronix w okresie trwania promocji.


7. Realizacja Voucherów odbywa się poprzez stronę internetową www.katalogmarzen.pl/pl/k/volta zgodnie z Regulaminem znajdującym się pod adresem www.katalogmarzen.pl/pl/regulamin.


8. Wymienione vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.


9. Vouchery Prezenty Marzeń uzyskane w poniższej promocji można łączyć z Voucherami Prezenty Marzeń jakie Uczestnik zdobędzie w innych promocjach organizowanych przez Volta sp. z o.o.

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o."Kup sprzęt Hikvision i odbieraj Prezenty Marzeń!"

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

§5 Postanowienia końcowe.