Z Hikvision zawsze wygrywasz - wystarczy, że zarejestrujesz się w Programie Partnerskim i zrobisz zakupy w jednym z wybranych sklepów.

Odbieraj vouchery i ciesz się wygraną!

Pobierz

Pobierz regulamin promocji wraz z formularzem zgłoszeniowym

REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin promocji „#instalujehikvision

zwany dalej Regulaminem

1. Organizatorem promocji „#instalujehikvision i wygrywam!” zwanej dalej Promocją jest Hikvision Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 16B wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem 0000512864, o kapitale zakładowym w wysokości 415 000 zł, będącą płatnikiem VAT, zarejestrowaną pod numerem NIP PL7010426661 oraz posiadającą REGON 147265204 zwaną dalej Organizatorem.


2. Promocja „#instalujehikvision i wygrywam” organizowana jest przy współudziale dystrybutorów krajowych, regionalnych oraz sub-dystrybutorów produktów Hikvision.


3. Promocja „#instalujehikvision i wygrywam” trwa od dnia 20.04.2022r. do wyczerpania puli przeznaczonej na nagrody objęte Promocją, o których mowa poniżej w Tabeli nr 1, jednakże nie dłużej niż do dnia 30.06.2022r.


4. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) Dystrybutorze – należy przez to rozumieć dystrybutora krajowego, regionalnego lub sub-dystrybutora produktów Hikvision biorącego udział w Promocji, wskazanego na Liście Dystrybutorów stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu;


2) Instalatorze, Integratorze, Agencji Ochrony – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych zajmującą się montażem systemów teletechnicznych; w szczególności instalacjami sprzętu telewizji dozorowej (CCTV) i systemów alarmowych;


3) Uczestniku – należy przez to rozumieć Instalatora, Integratora lub Agencję Ochrony, zarejestrowanego w Programie Partnerskim Hikvision, posiadającego indywidualny Partner No., który zgodnie z zasadami Regulaminu zgłosił swój udział w Promocji;


4) Nagrodzie - należy przez to rozumieć produkt wskazany w Tabeli 1, do którego odbioru na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniony jest Uczestnik.

§2 Warunki uczestnictwa i zasady Promocji

1. Promocja kierowana jest do Instalatorów, Integratorów Systemów oraz Agencji Ochrony.


2. Promocja nie jest skierowana do podmiotów będących dystrybutorami lub redystrybutorami urządzeń telewizji dozorowej (CCTV), a w szczególności do podmiotów będących dystrybutorami krajowymi lub regionalnymi produktów Hikvision. W Promocji nie mogą brać udziału zarówno pracownicy Dystrybutorów ani podmiotów od nich zależnych, a także członkowie ich rodzin oraz podmioty i osoby pracujące dla członków ich rodzin jak również pracownicy Hikvision, a także członkowie ich rodzin oraz podmioty i osoby pracujące dla członków ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


3. Warunkiem koniecznym do uzyskania Nagród jest spełnienie przez Uczestników warunków Promocji, w szczególności:

6. Promocją objęte są zakupy produktów z cennika dystrybucyjnego Hikvision dokonane przez Uczestników u Dystrybutorów. Udział uczestnika rozpoczyna się w dniu wysłania lub przekazania Dystrybutorowi zgłoszenia udziału w Promocji (Załącznik nr 2), a kończy w dniu zakończenia Promocji. W zależności od łącznej wartości zakupów produktów dystrybucyjnych Hikvision zrealizowanych u danego Dystrybutora Uczestnik będzie uprawniony do odbioru nagrody/wybranych nagród zgodnie z Tabelą 1.


Tabela 1: Wartości zakupów i zestawienie nagród

1) dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu w formie papierowej, elektronicznej lub osobiście na adres Dystrybutora wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu;


2) w przypadku braku konta w Programie Partnerskim Hikvision – rejestracja na https://partner.hikvision.com/pl/login Portal Partnerski Hikvision;


3) dokonanie, po uzyskaniu statusu Uczestnika, zakupu objętych Promocją produktów dystrybucyjnych Hikvision, których mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu, o wartości wskazanej w Tabeli 1;


4) zrzeczenie się z uprawnienia do zwrotu Dystrybutorowi objętych promocją produktów dystrybucyjnych Hikvision.

4. Zarówno Organizator jak i Dystrybutor zastrzegają sobie prawo bez podania przyczyny do niezaakceptowania zgłoszenia udziału Instalatora w Promocji. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową o tym fakcie.


5. Dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji oznacza akceptację przez Uczestnika zasad Promocji określonych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na:

a) przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez administratora danych tj. Dystrybutora, u którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Promocji, w celu założenia i prowadzenia konta klienta w systemie informatycznym wykorzystywanym przez danego Dystrybutora;


b) przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochro nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez administratora danych tj. Dystrybutora u którego zostało dokonane zgłoszenie udziału w Promocji, w celach udziału w promocji objętej Regulaminem.

6. Promocja trwa w terminie:

Sprzedaż w terminie 20.04.2022 r. - 30.06.2022 r.


Uczestnik, który chce otrzymać Nagrodę za zrealizowane zakupy u danego Dystrybutora zobowiązany jest do złożenia u tego Dystrybutora oświadczenia o wyborze nagrody w terminie do 10.07.2022r.


Do dnia 15.08.2022 r. Dystrybutor zobligowany jest do wydania nagród Uczestnikom. Nagrody będą wydawane przez Dystrybutorów osobiście lub wysyłane przez nich pocztą lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Przy weryfikacji uprawnienia do Nagrody uwzględnia się sumę wartości netto zakupów produktów objętych promocją (obrót) jaką Uczestnik zrealizował u danego Dystrybutora od dnia przystąpienia Uczestnika do Promocji u danego Dystrybutora do końca trwania promocji.


8. Po dokonaniu przez Uczestnika oświadczenia o wyborze Nagrody i weryfikacji przez Dystrybutora, czy Uczestnik spełnił wszystkie warunki promocji, Dystrybutor wyda nagrody osobiście lub wyśle pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w terminie określonym w pkt. 6 niniejszego paragrafu.


9. Nagrody będą dostarczane do Uczestnika wyłącznie po otrzymaniu oświadczenia o wyborze Nagrody i dokonaniu weryfikacji czy Uczestnik spełnił określone w Regulaminie warunki Promocji.


10. W przypadku Uczestnika, który zrealizuje cele sprzedażowe wskazane w Tabeli 1. u kilku Dystrybutorów, nie ma możliwości sumowania wartości dokonanych zakupów.


11. Uczestnicy będą informowani przez Dystrybutorów o aktualnym statusie swoich obrotów na wniosek Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej. 


12. Wartości zakupów produktów objętych promocją (obroty) zrealizowane przez Uczestnika u danego Dystrybutora w okresie trwania Promocji będą obliczane z uwzględnieniem wszystkich faktur korygujących wystawionych w okresie trwania Promocji. Pomimo faktu, iż mogą one dotyczyć również faktur sprzedaży wystawionych zarówno w czasie trwania Promocji jak i w okresie sprzed Promocji. 


13. Niezależnie od przyczyn niedopuszczenia do udziału w Promocji lub wykluczenia z Promocji wskazanych w treści Regulaminu Nagrody nie należą się Uczestnikowi w następujących sytuacjach: a) w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych i danych do faktury, co uniemożliwi dostarczenie Nagrody; b) odmowy odebrania przez Uczestnika przesyłki pocztowej lub kurierskiej; c) występowaniu w momencie uznania prawa do odebrania nagrody przeterminowanych zobowiązań względem Dystrybutora, u którego Uczestnik dokonywał zakupów. 


14. Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania z tytułu uczestnictwa w promocji wynagrodzenia oraz nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego za wybrane Nagrody. 


15. Po złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o wyborze Nagrody Uczestnik niezależnie od umów wiążących go z Dystrybutorem, czy też niezależnie od regulaminów obowiązujących u Dystrybutora nie ma możliwości zwrotu zakupionych produktów objętych Promocją, których wartość zakupu uwzględniona została przy weryfikacji uprawnienia do Nagrody. W przypadkach szczególnych należy kontaktować się z Komisją Promocji zorganizowaną przy danym Dystrybutorze biorącym udział w Promocji, zgodnie z § 3 Regulaminu. 


16. Zakupione Nagrody nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. Złamanie tego zakazu skutkować będzie korektą ceny sprzedaży Nagrody, poprzez jej podniesienie do wartości rynkowej zgodnie z cennikiem detalicznym Producenta. Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty Dystrybutorowi dodatkowo różnicy pomiędzy ceną promocyjną Nagrody a dokonaną korektą. 

§3 Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji

1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji, Organizator ustanowi przy każdym Dystrybutorze Komisję Promocji, w skład których wchodzić będą dwie osoby ze strony danego Dystrybutora i jedna osoba wyznaczona przez Organizatora. Komisje Promocji nadzorują wykonanie przez Dystrybutora i Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Promocji.


2. Do kompetencji Komisji Promocji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Promocji reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat organizowanej Promocji.

§4 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji „#instalujehikvision i wygrywam” mogą być składane przez Uczestników Promocji w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem na adres Dystrybutora, u którego Uczestnik dokonuje zakupów (adresy do doręczeń oraz adresy e-mail Dystrybutorów znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub na adres: Hikvision Poland Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa z dopiskiem: Promocja „#instalujehikvision i wygrywam”.


2. Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji można przesyłać przez cały czas trwania Promocji oraz po jej zakończeniu do dnia 31.12.2022 r. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.


3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocji działającą przy danym Dystrybutorze niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. Decyzja Komisji Promocji jest ostateczna. §5 Postanowienia końcowe 1. Organizator w dowolnym momencie bez podania przyczyny może zakończyć Promocję „#instalujehikvision i wygrywam” o czym poinformuje Uczestników zamieszczając informację na stronie internetowej Organizatora lub wysyłając stosowną informację Dystrybutorom, którzy następnie przekażą ją Uczestnikom 7 dni przed planowanym zakończeniem promocji. 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.


3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uczestnik będzie uprawniony do odbioru nagrody o wartości zgodnie z Tabelą 1., do zrealizowania w wybranym sklepie z listy poniżej:


Orlen, Allegro