Odkryj

Program Partnerski

Volta & Katalog Marzeń

Zobacz więcej
Zobacz aktualne promocje
Zarejestruj się
Zobacz promocje

Zobacz aktualne promocje które biorą udział

w Programie Partnerskim i aktywuj wybraną.

Atrakcyjne nagrody czekają na Ciebie!

Odbieraj Vouchery

Zamieniaj na nagrody

z Katalogu Marzeń

Odbierz nagrodę w swoim oddziale

Nagrody jakie możesz otrzymać:

Najważniejsze rzeczy o których musisz wiedzieć:

Vouchery się łaczą

wymieniaj na co tylko chcesz!

Vouchery się łaczą

masz na wymianę vouchera

12 miesięcy

masz na wykorzystanie vouchera

24 miesiące

120 lokalizacji

w całej Polsce

Zobacz promocje które biorą

udział w programie lojalnościowym

Odbieraj vouchery z "Katalogu Marzeń" na iVolta!

Sezon instalacyjny w pełni, a my dbamy o to, żebyście zawsze korzystali ze sprzętu najlepszej jakości.

Zobacz promocję

Proszę wprowadzić NIP w formie bez spacji oraz myślników np: 1234567890

test

Informacja marketingowa

Zarejestruj się RAZ i bierz udział we wszystkich promocjach, które biorą udział w programie partnerskim

Volta & Katalog Marzeń

5000

Nagród do wyboru

Lokalizacji w całej Polsce

120

Jak wykorzystać Voucher?

Volta & Katalog Marzeń

Zapraszamy Cię do korzystania z wyjątkowych prezentów w ramach Programu Partnerskiego "Volta & Katalog Marzeń". Spełniaj marzenia swoje oraz swoich bliskich – kupuj na www.ivolta.pl– odbieraj vouchery

– zamieniaj na wyjątkowe vouchery z Katalogu Marzeń.

5000

Nagród do wyboru

Lokalizacji w całej Polsce

120

Zobacz nagrody

Jak wykorzystać Gift Voucher w Katalogu Marzeń?

REGULAMIN

udziału w Programie partnerskim „Volta & Katalog Marzeń”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Programu jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023698; prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1 020 000,00 zł; NIP: 5211367444; REGON: 010829096


2. Program skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych (w tym także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) (zwani dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Programu ustala się na okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Programu o czym poinformuje na swojej stronie www.ivolta.pl

§2. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie i zasady realizacji Nagród.

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest:

a. zgłoszenie chęci udziału w Programie poprzez dostępny Formularz rejestracyjny pod adresem: https://promo.ivolta.pl/katalogmarzen Uczestnik rozpoczyna udział w Programie z datą wypełnienia formularza rejestracyjnego,


b. aktywne uczestnictwo w promocjach dostępnych w ramach Programu.

2. Nagrodami za udział w promocjach dostępnych w ramach Programu partnerskiego „Volta & Katalog Marzeń” są vouchery w postać voucherów elektronicznych lub kart podarunkowych.


3. Nagrody są wysłane Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w promocjach dostępnych w ramach Programu, na wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail w terminach określonych w promocjach lub przekazane osobiście przez przedstawiciela Organizatora. Do celów rozliczeniowych będę brane pod uwagę wyłącznie faktury za zakupy opłacone zgodnie ze wskazanym na fakturze terminem płatności wystawione w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.


4. Wymienione vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.


5. Warunkiem przyznania Nagrody Uczestnikowi jest brak przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o..


6. Realizacja voucherów odbywa się poprzez stronę internetową https://katalogmarzen.pl/pl/k/volta zgodnie z Regulaminem znajdującym się pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin.


7. Od chwili przyznania vouchera Uczestnik nie może dokonać zwrotu towaru zakupionego w ramach promocji.

§3. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu można przesyłać do Volta Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 94, 02 – 230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Program partnerski „Volta & Katalog Marzeń”.


2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Volta.


3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Volta w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik otrzyma od Volta odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.


4. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawa Uczestnika wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego.


5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Volta nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§4 Dane Osobowe

1. Administratorem Danych uczestników promocji jest Volta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000023698 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 010829096, NIP: 5211367444, dalej zwana również: Volta

2. Z Administratorem uczestnik może się skontaktować:

a. pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

b. przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.volta.com.pl/

c. pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

d. telefonicznie pod numerem: 22 572 90 20

3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnik może także skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Volta pisemnie na adres: Volta sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail: daneosobowe@volta.com.pl

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie:

a. W związku z zawarciem umowy lub dokonaniem zakupu i uczestnictwem w konkursie;

b. obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej

c. tzw. prawnie uzasadnionych interesów Volta sp. z o.o. wynikających z konieczności prawidłowej identyfikacji osób uczestniczących w konkursie lub ewentualnych roszczeń przysługujących Volta sp. z o.o. i w stosunku do Volta sp. z o.o. oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Volta sp. z o.o., a także w celach kontaktowych

d. wyrażonej zgody w związku z udziałem w Programie partnerskim „Volta & Katalog Marzeń” organizowany przez Volta sp. z o.o.

e. wyrażonej zgody w przypadku jej udzielenia na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną lub wykonywania połączeń telefonicznych w celach handlowych na wskazany numer telefonu, a także dla realizacji zamówionych usług.

5. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, acz konieczne do wzięcia udziału w Programie.


6. Podanie pozostałych danych jak e-mail lub numer telefonu jest również dobrowolne. Brak ich podania może natomiast uniemożliwić Volta realizację niektórych z powyżej wskazanych celów, w tym wydłużyć czas dotarcia kierowanych do uczestników komunikatów, gdyż wówczas cała korespondencja będzie prowadzona listownie.


7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach konkursowych, dokonania rozliczeń finansowych, celach kontaktowych, w celu archiwizacji dokumentacji związanej z udziałem w konkursie oraz w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, a w przypadku wyrażonej zgody również w celach marketingu prowadzonego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefonicznie).


8. Dane Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


9. Dane Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, bądź jest to prawnie uzasadniony interes Volta lub podmiotu trzeciego lub gdy udzielisz na to zgodę.


10. Odbiorcami Danych Uczestników osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracuje Volta sp. z o.o.: dostawcy usług informatycznych, banki, urzędy skarbowe, podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz ubezpieczenie roszczeń i zobowiązań finansowych, wierzyciele, Biura Informacji Kredytowej, w tym rejestry dłużników, audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie.


11. W niektórych sytuacjach Volta ma prawo przekazać Dane Uczestników do innego państwa, jeśli będzie to konieczne.. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz poszanowania prywatności Uczestników, Volta podejmie niezbędne działania, stosując wymagane środki bezpieczeństwa.


12. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a w sytuacji zawarcia umowy -niezbędny do wykonania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa przysługujących VOLTA sp. z o.o. i w stosunku do VOLTA sp. z o.o. z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów VOLTA sp. z o.o.


13. W celu marketingu towarów i usług oferowanych przez VOLTA sp. z o.o., Volta będzie przechowywać dane Uczestników do momentu wniesienia przez sprzeciwu, lub wycofania udzielonej zgody.


14. Dane Uczestników Volta będzie przetwarzał w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


15. W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz prawo dostępu do treści danych uczestników i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


16. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


17. Uczestnicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestników, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z powyższych praw uczestnik powinien skontaktować się z Volta lub Inspektorem Ochrony Danych Volta w powyżej wskazany sposób (dane kontaktowe w pkt I).


18. Zgłoszenia Uczestników będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez Volta sp. z o.o. zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie 90 dni.

§5 Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.ivolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.