Odbieraj bony podarunkowe na iVolta!

Zobacz Regulamin
Zobacz Ofertę

Promocja trwa do 30.08.2021 r., ze szczegółowymi warunkami możecie się zapoznać w Regulaminie

Sezon instalacyjny w pełni, a my dbamy o to, żebyście zawsze korzystali ze sprzętu najlepszej jakości.

Od dzisiaj top modele z naszej oferty SSWiN są do Waszej dyspozycji, a w bonusie do zakupów


- czeka na Was wyjątkowy prezent!

Karta Podarunkowa Castorama

Informacja marketingowa

Za zakupy sprzętu dedykowanego do systemów alarmowych (SSWIN) następujących producentów:

Prezenty:

Min. wartość zakupów 2000zł netto

Min. wartość zakupów

4 000zł netto

Min. wartość zakupów

8 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 100zł

Karta podarunkowa o wartości 200zł

Karta podarunkowa o wartości 300zł

Min. wartość zakupów

12 000zł netto

Min. wartość zakupów

20 000zł netto

Karta podarunkowa o wartości 400zł

Karta podarunkowa o wartości 500zł

Regulamin Promocji

2. Uczestnik, który dokona zakupów produktów o których mowa w punkcie 1b niniejszego paragrafu, oraz spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie może otrzymać przedpłaconą kartę podarunkową Castorama o kwocie wynikającej z poniższej tabeli

§2. Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady przyznawania Nagród.

a. zgłoszenie chęci udziału w promocji poprzez dostępny formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: link


b. dokonanie w okresie trwania promocji zakupów urządzeń z zakresu SSWIN (systemy alarmowe) następujących marek: Yotogi, Texecom, SATEL, Risco, DSC, ROPAM, Bosch, OPTEX, HIKVISION, Alarmtech w sklepie internetowym pod adresem www.iVolta.pl lub w oddziałach firmy Volta.


Aktualna lista produktów objętych promocją jest dostępna na stronie www.ivolta.pl pod linkiem: link

1. Organizatorem Promocji jest Volta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-230, przy ul. Jutrzenki 94.


2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych

(zwanych dalej Uczestnikami) prowadzących działalność w zakresie projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń.


3. Czas trwania Promocji ustala się na okres od 01.06.2021 r. do 30.08.2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.


4. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji, w przypadku wyczerpania puli nagród lub produktów objętych promocją. O takim fakcie Organizator poinformuje na swojej stronie: www.ivolta.pl.


5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Volta Sp. z o.o.

§1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN promocji dla Klientów Volta Sp. z o.o.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w czasie trwania promocji. Są dostępne dwa sposoby rozliczenia uczestnictwa:


4a. Uczestnik dokonuje zakupów do dnia zakończenia promocji. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od pierwszego dnia danego miesiąca w którym nastąpiła rejestracja Uczestnika do dnia 30 sierpnia 2021r.


4b. Uczestnik podejmuje decyzję o rozliczeniu zakupów w dowolnym dniu po osiągnięciu danego progu uprawniającego do odbioru nagrody. W tym przypadku wartość zakupów jest naliczana od pierwszego dnia danego miesiąca w którym nastąpiła rejestracja Uczestnika do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu uczestnictwa w Promocji.


5. Wymieniona w punkcie 3 Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi, w ciągu 14 dni roboczych od daty zapłaty za zamówiony towar oraz pod warunkiem braku przeterminowanych należności względem firmy Volta Sp. z o.o. Odbiór nagrody następuje na podstawie potwierdzenia odbioru podpisanego przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika Promocji.


6. Od wartości zakupu z okresu promocji są odliczane wszelkie faktury korygujące dotyczące zakupionych produktów w okresie trwania promocji.


7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§3. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem wzięcia udziału z promocji jest

1. Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane, ale zmiany te nie mogą rodzić dla Uczestników niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści. Zmiany Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnego aneksu i publikowane na stronie internetowej Organizatora www.iVolta.pl


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


3. Przystąpienie do Promocji stanowić będzie jednocześnie akceptację przez uczestnika jego warunków, ustalonych niniejszym Regulaminem.

"Odbieraj bony podarunkowe na iVolta!"